HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEDICINU RADA

"Sbor, u koji se domaći liječnici iza mnogih pokusa na pokon sabraše, započeo je svoj rad godine 1874. koji evo i na dalje nastavlja." - Liječnički Viestnik, u Zagrebu mjesecu sijanja 1877. godine
pročitaj više

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

Liječnička komora osnovana je 1903. za područje Splita i okolice, a 1923. za područje Hrvatske, Slavonije i Međimurja sa sjedištem u Zagrebu. Od godine 1929. Komora obuhvaća i Dalmaciju, a djeluje pod imenom Liječnička komora za Savsku banovinu. Od godine 1939. Komora djeluje pod imenom Liječnička komora Banovine Hrvatske. Od godine 1941. Komora djeluje kao Liečnička komora Nezavisne Države Hrvatske. Godine 1945. Komora mijenja ime u Liječnička komora Federativne države Hrvatske. Iste godine zabranjen je rad Komore. Godine 1995. Komora obnavlja svoj rad na temelju članka 43. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 56/90) i članka 171. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 75/93., 11/94., 1/97 – pročišćeni tekst, 117/97., 95/00. i 129/00) pod novim imenom Hrvatska liječnička komora. Dana 27. lipnja 1995. godine Komora donosi Statut. Na taj način Hrvatska liječnička komora pravni je slijednik i nastavlja tradiciju Liječničke komore osnovane 1923. godine.
Vezane vijesti ...

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA

Na temelju članka 28. Zakona o sestrinstvu («Narodne novine» 121/03.) Osnivačka skupština Hrvatske komore medicinskih sestra je na svojoj sjednici održanoj dana 1. listopada 2003. godine uz suglasnost ministra zdravstva donijela Statut Hrvatske komore medicinskih sestara.
Vezane vijesti ...

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Dana 03. veljače 2010. godine osnovana je Hrvatska komora zdravstvenih radnika (HKZR). Osnivanje, način djelovanja i uvjeti za obavljanje djelatnosti HKZRa određeni su Zakonom o djelatnostima u zdravstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 10.srpnja 2009. godine. Zakon je stupio na snagu 29.srpnja 2009. godine. HKZR je samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Vezane vijesti ...

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA

Hrvatska ljekarnička komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja predstavlja i zastupa ljekarničku struku i ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Komoru su osnovali Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Hrvatsko farmaceutsko društvo Odlukom o osnivanju Komore, donijeto 17. i 25. svibnja 1994. godine. Samostalno djeluje od 27. siječnja 1995. godine.
Vezane vijesti ...

HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA

Hrvatska komora socijalnih radnika ima javne ovlasti propisane u čl. 8 st.12 Statuta, koji definira obavezu suradnje s nadležnim ministarstvom na svim područjima od interesa za djelatnost socijalnog rada, te davanja stručnih mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na struku socijalnog rada. Temeljni zakoni na osnovu kojih socijalni radnici donose odluke u svom radu s korisnicima su Zakon o socijalnoj skrbi i Obiteljski zakon. Stoga su izrade ova dva nova zakona ili njihove izmjene od vitalnog i ključnog značaja za naše korisnike i struku socijalnog rada.
Vezane vijesti ...

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara osnovali su Farmaceutsko- biokemijsi fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara. Zakonom je komora definirana kao stručna organizacija što je kasnije dopunjeno te je Komora definirana kao strukovna i stručna, samostalna i neovisna organizacija koja zastupa i štiti interese svojih članova odnosno svojeg staleža.
Vezane vijesti ...

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA

Hrvatska komora fizioterapeuta (dalje u tekstu: Komora) je samostalna, neovisna, staleška i strukovna organizacija fizioterapeuta i djelatnosti koji sudjeluju u sklopu fizioterapeutske skrbi Komora štiti prava i zastupa interese svojih članova, unapređuje fizioterapeutsku djelatnost, brine se o ugledu fizioterapeuta i o pravilnom obav ljanju fizioterapeutskog zvanja.. Fizioterapeuti, fizioterapeutski tehničari, maseri kupeljari i radni terapeuti koji rade na području Republike Hrvatske i pružaju usluge iz svoje djelatnosti obvezatno se udružuju u Hrvatsku komoru fizioterapeuta.
Vezane vijesti ....

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

Komora je osnovana 26. lipnja 1995. godine u Zagrebu. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 4. ožujka 2010. godine, izvršen je upis promjene naziva Komore te ostalih izmjena i dopuna Statuta, koje su prihvaćene na 6. sjednici Skupštine Komore održanoj 11. prosinca 2009. godine. HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA (HSK) mijenja naziv u HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE.
Vezane vijesti ....

PSIHOLOŠKA KOMORA

Hrvatska psihološka komora je strukovna samostalna organizacija hrvatskih psihologa koja čuva ugled, čast i prava psihologa i psihologa vježbenika, skrbi da psiholozi i psiholozi vježbenici savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Vezane vijesti ....

HRVATSKA KOMORA PRIMALJA

Prva primaljska škola u Hrvatskoj je osnovana 1786. godine u Rijeci pod vodstvom riječkog kirurga Jakoba Cosminija. Održala se samo godinu dana, jer kao privatna škola nije imala potporu države. Tek je 1821. godine u Zadru počela s radom prva primaljska škola temeljem dekreta cara Franje I. Bilo je to u času kada je čitava pokrajina Dalmacija imala svega jednu izučenu primalju. Primaljsko učilište je počelo s radom 1877. godine u sklopu Opće i javne bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu, gdje je otvoreno rodilište kao vježbalište za učenice primaljstva. Kontinuitet školovanja primalja prekinut je 1987. godine kada je školovanje za primalje ukinuto, nakon 110 godina uspješnog djelovanja ove škole. Ubrzo je na ginekološkim odjelima i u rodilištima uočen nedostatak ovoga osoblja te je nakon protesta mnogih uglednih liječnika ginekologa i na traženje strukovnih udruga 1991. godine opet otvorena Škola za primalje u Zagrebu. Hrvatski sabor 2008. godine usvaja Zakon o primaljstvu kojim se određuje djelatnost i djelokrug rada primalja te su prvi put u novijoj povijesti primalje priznata profesija koja danas ima i svoju udrugu i komoru.
Vezane vijesti ....